Frågor och svar

Emaljeringen har många fördelar. Förutom dess stilfulla utseende är emaljerade bastuugnar lätta att underhålla, dess glaslika yta motverkar vidhäftning av smuts och damm, och ytan kan lätt rengöras. Emaljeringen skyddar stålet och motverkar korrosion samtidigt som den stärker bastuugnens yttre skal. Emaljlagret tål värme mycket bra – det bränns fast i stålet vid en temperatur överstigande 800 grader.

Anslutningskanalen ska monteras i det bakre anslutningshålet, sett framifrån, den främre luckan är avsedd för sotning. Ta bort locket och anslut kanalen noggrant till det bakre hålet.

Narvi, Aito och Kota produkter finns att köpa i alla välsorterade byggvaruhus (Finland)

I Sverige säljs produkterna via vår importör, Sauna Sweden Ab.

Skyddsavstånd framgår av tabellerna nedan och av monteringsanvisningar för bastuugnar.
1. Skyddsavståndet kan minskas med 50 % vid användning av enkel och med 75 % med användning av dubbel skyddsvägg.
2. Skyddsavståndet kan minskas med 25 % vid användning av enkel och med 50 % med användning av dubbel skyddsvägg.

Enkel lätt skyddsvägg kan tillverkas av minst 7 mm tjock icke antändlig fiberarmerad cementskiva eller av minst 1 mm tjock metallplåt som har tillräckligt täta fogar.

Dubbel skyddsvägg kan tillverkas av två ovan beskrivna skivor. Skivorna ansluts till bottenplattan och vid behov till varandra t.ex. med hjälp av skruvar.

Minst 30 mm ventilationsavstånd måste lämnas mellan den skyddade ytan och skivan samt mellan de båda skivorna, med hjälp av rörbitar eller liknande. Ventilationsavstånd måste även lämnas mellan skyddsväggen och taket samt golvet. En mur (55 mm) som har öppna kortsidor och står minst 30 mm från den skyddade ytan motsvarar enkel skyddsvägg. En mur som står minst 110 mm från den skyddade ytan motsvarar dubbel skyddsvägg.

Skyddsavstånd för Narvi Oy:s eldstäder

Produkt Till sidan (mm) Uppåt (mm) Framåt (mm) Bakåt (mm) Underlag
Alla vedeldade bastuugnar med kontinuerlig uppvärmning förutom Stony 500 1200 1000 500 70 mm / monteringsplatta
Stony bastuugnar 400 1200 1000 250 70 mm / monteringsplatta
AK-bastuugnar 500 1200 1000 500 2.)
Murgrytor 150 1000 150 50 mm
Braskaminer 500 1000 1000 500 50 mm / monteringsplatta
Novelty 500 1000 1000 500 1 mm bottenplatta
Spisar 150 3.) 1000 1000 150 3.) 1 mm bottenplatta
Natura Mini 500 1000 1000 500 1 mm bottenplatta
Anslutningskanal 4.) 1000
Stenkorg 250

1.) Minst 1000 mm utrymme måste alltid lämnas framför eldstaden för underhåll o.d.
2.) Eldfast orörlig och jämn bottenplatta. Kom ihåg att bastuugnens massa vilar på underlagets element.
3.) Gjutjärnsplattans skyddsavstånd till sidor är 500 mm.
4.) I flera områden är det förbjudet att ansluta en vedeldad eldstad till en oisolerad anslutningskanal på annat håll än i basturummet. Be gärna ditt områdes byggspecialist om närmare information, om anslutningskanalen används på en eldstad någon annanstans än i basturummet.
5.) En monteringsplatta måste användas i basturum med fuktspärr och golvvärme.

Skyddsavstånd anges i den finska byggbalken, del E8 ”Murade eldstäder”.

Bastuugnens storlek kan bestämmas med hjälp av bastuns volym (bredd x längd x höjd). Om basturummet har oövertäckta tegel- eller betongväggar bör man vid val av bastuugn lägga till 0,8–1,5 m3 för varje kvadratmeter av sådan vägg och välja bastuugnen efter den sammanlagda volymen.

Om bastuugnen ska stå i en bastu som inte används så ofta eller i en bastu byggd av timmerstockar, måste bastuns volym multipliceras med 1,5 vid val av bastuugn efter bastuns volym.

Den erforderliga temperaturklassen för Narvi Oy:s eldstäder är T 600.

För underhåll av en spisplatta rekommenderas gamla knep: rengöring, torkning genom uppvärmning och insmorning av varm platta med osaltad matolja. Fläckar och rost tas bort med hjälp av fin stenull eller stålborste. Vid behov kan lösningsmedel eller antirostmedel användas. Järnytor kan skuras med vatten och torkas direkt efter skurning genom uppvärmning. Därefter smörj in ytan med osaltad matolja eller fett.

Under uppvärmning är det bra att hålla ett kokkärl med ett par liter vatten på kokplattan. Vattnet jämnar ut plattans värmeväxling och skyddar gjutjärnet mot överhettning. Om du vill ha en jämn temperatur på spisplattan, mata regelbundet in ved, dock i små mängder. Spisens järndelar får inte bli glödande röda, då överstiger dess temperatur +600 °C och de glödande delarna kan skadas. Bestående temperaturändring i gjutjärn sker redan vid temperatur + 600 °C.

När spisen kommer att stå oeldad över vintern, bör dess gjutjärnsdelar rengöras och behandlas med rikligt med olja som skydd mot fukt.

Om en vattenbehållare och en vedeldad bastuugn placeras sida vid sida med mindre avstånd än 250 mm, måste en mellanvägg monteras för att undvika lackskador på vattenbehållaren.

Generellt gäller summan av bastuugnars skyddavstånd. För att undvika skador på det elektriska aggregatets elektronikdelar bör dock även en skyddande mellanvägg monteras mellan bastuugnarna.

Rostfläckar i murgrytan uppstår oftast på grund av järnrikt vatten och dessa kan avlägsnas med hjälp av fint sandpapper.

En murgryta ansluts till en murad rökkanal rakt bakifrån med hjälp av en medföljande anslutningskanal. För anslutning till en modulskorsten av stål måste en böj med 50/80 fläns användas som skruvas fast i murgrytan. Böjen kan inte bära upp stålskorstenens tyngd, skorstenen måste stöttas upp individuellt enligt tillverkarens anvisningar.

Användning av monteringsplatta rekommenderas vid Stony bastuugnar, eftersom de saknar en egen bottenplatta. Stenarna ska läggas ända från bastugolvet.

Bastuugnens inre delar är behandlade med skyddslack, därför måste bastuugnen föruppvärmas innan stenarna läggs på plats. Föruppvärmning bör helst ske utomhus innan bastuugnen monteras på plats. 1-2 omgångar vedfyllningar brukar räcka för föruppvärmning. Efter uppvärmning kan eventuella skyddslackrester skrapas bort t.ex. med hjälp av stålborste och efter det kan bastustenar läggas på plats.

Läckage från kranen kan bero på felmonterad tätning. Kontrollera att tätningen är placerad på utsidan av vattenbehållaren.

Bastustenarna har inte bytts ut på länge. Med tiden spricker stenarna och kan inte längre ackumulera värme. Stenarna kan ligga för tätt, det hindrar luftcirkulationen och uppvärmning av stenarna. Eldningsproblem kan även bero på läckande kanalanslutningar eller läckage från bastuugnens rökhål eller sotlucka. Se till att bastuugnen och rökkanalerna är sotade.

Eldstaden och rökkanalen måste vara rätt dimensionerade, både vad gäller dragegenskaper och brandsäkerhet. Kontrollera att rökkanalen har tillräcklig diameter för din eldstad. Dåligt drag kan bero på att eldstaden eller rökkanalen inte har sotats. Om rökkanalen och eldstaden inte har använts på länge kan de ha samlat fukt, vilket avsevärt försämrar draget innan de värms upp. För att få ett bättre initialt drag kan du först elda lite papper i skorstenens sotlucka.

Draget i eldstaden kan även försämras av undertryck i rummet. Stäng av luftkonditionering under tiden du tänder eller öppna ett fönster. Kontrollera även att eldstaden inte är fullpackad med ved, att spjället har öppnats ordentligt och att sotluckorna sitter på plats. Draget kan även försämras av lågtryck och husets läge (på brant sluttning, under tätvuxna träd).

Varje gång bastuugnen värms upp påverkas bastuugnens ståldelar och vid mycket frekvent eldning kan stålet till slut sönderbrännas. Rätt eldade bastuugnar håller dock i många år. Bastuugnens livslängd och sönderbränning påverkas av: för högt salthalt i vattnet som slås på bastuugnsstenarna, användning av för små eller fuktiga vedbitar vid uppvärmning, uppvärmning av bastuugnen till för hög, glödande het temperatur (det kan lätt hända om bastuugnen är underdimensionerad för basturummet eller när stenarna ligger för tätt).

Manteln är utrustad med fem galvaniserade stålplåtar som monteras inuti i behållaren, mot innerväggen. Om du vill påskynda vattenuppvärmningen, kan du ta bort ett lämpligt antal plåtar.

Murgrytan kan lagas med vermikulitmassan som grytan är isolerad med. Man behöver bara blanda massan med lite vatten. Stället som behöver lagas görs rent och fuktas, varefter massan kan appliceras i sprickorna. Massan ska få torka i två dagar och vid de första uppvärmningstillfällena ska eldningen vara sparsam.

Lagningsmassan kan beställas från Narvi Oy:s försäljningskontor

Bastuugnen måste stå på icke-antändligt underlag. Om golvet har fuktspärr eller golvvärme, måste en monteringsplatta användas och man måste försäkra sig om att värmen från bastuugnen inte kan skada underliggande konstruktioner.

Inrykning kan ha följande orsaker. Eldstaden eller rökkanalerna är kalla, askbehållaren har inte tömts, vilket gör att lufttillförseln genom askgallret inte är tillräcklig, veden är fuktig eller eldstaden är för fullpackad med ved (tomt utrymme bör finnas i minst 1/3 av eldstadens höjd).