Garantivillkor

1. Tillämpningsområde

Dessa garantivillkor efterföljs i alla leveranser mellan Narvi Oy (nedan kallad leverantör) och en annan part (nedan kallad beställare) och för alla produkter som tillverkas eller säljs av leverantören såvida inte annat uttryckligen skriftligt avtalats. Dessa allmänna garantivillkor ersätter alla allmänna villkor som beställaren använder i frågor som regleras av dessa garantivillkor.

2. Kvalitetsgaranti

Leverantören garanterar att produkten uppfyller överenskomna specifikationer och är lämplig för normal användning. Garantin täcker tillverknings- och materialfel i produkten. Leverantören ansvarar inte för fel som beror på normalt slitage eller omständigheter eller händelser efter leveransen som inte beror på leverantören, såsom monteringsfel eller felaktig användning.

3. Garantitid

Produkten har tjugofyra (24) månaders garanti. Garantitiden börjar när produkten har levererats till slutanvändaren. Leverantören är ändå inte ansvarig inom garantins ram eller på annat sätt för fel som uppstår efter mer än två (2) år från det att varorna har levererats till beställaren.

4. Korrigering av fel

Leverantören kan välja att reparera den defekta produkten eller leverera till beställaren en ny produkt i stället för den defekta produkten. Garantin täcker inte frakt-, lossnings- och monteringskostnader eller andra liknande kostnader som eventuellt uppstår.

5. Beställarens granskningsskyldighet och reklamation

Beställaren bör granska produkten omedelbart efter att produkten överlåtits. Beställaren ska skriftligt göra en reklamation till leverantören inom två (2) veckor efter det att beställaren upptäckt felet eller borde ha upptäckt det.

6. Följdskador

Leverantören skall under inga omständigheter hållas ansvarig för följdskador eller indirekta skador såsom förlorad produktion, minskad omsättning, förlust av rörelsevinst, förlust av kontrakt eller förlust av användarnytta.

7. Giltighet

Dessa villkor gäller från och med 2023/01/01 tillsvidare.

Contact us

Fel: Kontaktformulär hittades inte.